Polityka prywatności

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

STEFANIUK & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS-0000262875 | REGON-140680360

NIP-5213405769

 

AL. JEROZOLIMSKIE 142A

02-305 WARSZAWA,

TEL.: (22) 465 02 59

 

ODDZIAŁ W LUBLINIE:

UL. OKOPOWA 14A, LOK. 23

20-022 LUBLIN

TEL.: (81) 474 39 13

 

 

1.   Administrator danych

 

STEFANIUK & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako Kancelaria).

Dane kontaktowe :

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,

e-mail: iodo@jspartners.pl

tel. +48 (81) 474 39 13

 

Kancelaria przetwarza dane osobowe: klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi oraz przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i współpracowników klientów będących osobami prawnymi, a także osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał lub zostały mu przekazane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze lub czynności zawodowych radcy prawnego o których mowa w art. 4 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, jak również dane osobowe adwokatów, radców prawnych i innych współpracowników Kancelarii, dane osobowe osób fizycznych – kontrahentów i przedstawicieli kontrahentów, w związku z zawieraniem i realizacją umów innych niż umowy o świadczenie usług pomocy prawnej, a także pracowników i współpracowników Kancelarii. Kancelaria przetwarza również dane osobowe potencjalnych klientów i kontrahentów, ich przedstawicieli oraz dane osobowe kandydatów do pracy.

 

Dane osobowe przetwarzane w Kancelarii, a uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej, objęte są tajemnicą adwokacką, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze oraz tajemnicą radcy prawnego o której mowa w art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a adwokata ani radcy prawnego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych w Kancelarii, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO); każda osoba upoważniona do przetwarzania danych stosuje się do wskazanych powyżej przepisów oraz przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

 

2.   Cele przetwarzania danych

 

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– zawarcie i realizacja umów o świadczenie pomocy prawnej, w których Kancelaria występuje jako zleceniobiorca, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami, jak również przedstawiania ofert oraz przyjmowania zleceń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na możliwości bieżącego kontaktu klientami, przeciwnikami procesowymi, kontrahentami klientów (w tym wszelkiego rodzaju ich przedstawicielami – np. ich pracownikami/współpracownikami),

– zawarcie i realizacja umów o pracę, umów zlecenia zawieranych ze współpracownikami Kancelarii, a także zawarcie i realizacja innych niż umowy o świadczenie usług pomocy prawnej.

– wypełnianie ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z przepisów prawa,

– ochrona tajemnicy adwokackiej i ochrona mienia w przypadku w przypadku gromadzenia danych osobowych przy użyciu urządzeń monitoringu wizyjnego.

 

3.   Podstawa prawna przetwarzania

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest:

– art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 221 §1 kodeksu pracy – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; adres do korespondencji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

– art. 6 ust. 1 a) RODO – zgoda – w przypadku jej udzielenia – w związku z przekazaniem nam danych osobowych innych niż wskazane powyżej oraz w przypadku, gdy zostanie udzielona zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

– art. 6 ust. 1 lit f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Kancelarię polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do oceny czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników jest:

– art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 221 §3 kodeksu pracy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (imię i nazwisko, PESEL, imiona rodziców; data urodzenia; adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer rachunku płatniczego);

– art. 6 ust. 1 a) RODO – zgoda – w przypadku jej udzielenia – w związku z przekazaniem nam danych osobowych innych niż wskazane powyżej,

– art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 222 §1 kodeksu pracy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Kancelarii obowiązku prawnego zachowania tajemnicy adwokackiej (w tym wizerunek utrwalany z pomocą monitoringu wizyjnego),

– art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Kancelarii obowiązku prawnego zachowania tajemnicy adwokackiej w odniesieniu do danych zgromadzonych w aktach osobowych przechowywanych po zakończeniu stosunku pracy,

– art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zw. z art. 222 §1 kodeksu pracy – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Kancelarię polegający na uprawnieniu do ochrony mienia (w tym wizerunek utrwalany z pomocą monitoringu wizyjnego).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kontrahentów Kancelarii będących osobami fizycznymi oraz  przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i współpracowników kontrahentów Kancelarii:

– art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegający na (i) udzielaniu pomocy prawnej, (ii) wykonywaniu umów łączących Kancelarię z jej kontrahentami, (iii) kontaktowania się w bieżących sprawach oraz w celach marketingu usług Kancelarii, jak również (iv) realizowaniu lub odpieraniu ewentualnych roszczeń lub ich dochodzenie w związku z umową – w przypadku powstania sporu dotyczącego umowy.

 

4.   Źródła danych

 

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dane dotyczą lub od podmiotu, w którego imieniu osoby te występują lub pozyskaliśmy je we własnym zakresie w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz z pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego.

Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię to w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu i adres email, PESEL, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres miejsca pracy, stanowisko oraz informacje o zakresie obowiązków służbowych.

 

5.   Okres przechowywania danych

 

Kancelaria przetwarza dane osobowe w okresie wykonywania umowy o świadczenie pomocy prawnej lub innej umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z takiej umowy, a także przez okres potrzebny dla umożliwienia obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] od dnia zakończenia stosunku pracy.

Dane osobowe pracowników i współpracowników Kancelarii gromadzone przy użyciu urządzeń monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

6.   Odbiorcy danych

 

Dane osobowe  przetwarzane przez Kancelarię będą przekazywane współpracownikom Kancelarii zaangażowanym w proces świadczenia pomocy prawnej lub wykonywanie innej umowy oraz podmiotom którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią wyłączenie na udokumentowane polecenie lub w zakresie udzielonych upoważnień.

 

7.   Prawa związane z przetwarzaniem danych

 

Prawa podmiotów danych związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

– Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,

– Prawo żądania sprostowania danych osobowych,

– Prawo żądania usunięcia danych osobowych,

– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych (Kancelarią) – dane kontaktowe wskazano powyżej.

 

8.   Prawo wniesienia sprzeciwu

 

Z uwagi na to, że niektóre dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – osoby których dane dotyczą mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na ich szczególną sytuację.

 

9.   Prawo wniesienia skargi do organu

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.